صبر؛ کلید دستیابی به موفقیت های بیشتر

ما در جامعه ی شتاب زده ای زندگی می کنیم

که در آن اغلب افراد به دنبال نتایج و پاداش های آنی هستند. مثلاً بی صبری خود را در مواقعی که باز شدن یک صفحه ی اینترنتی بیش از حد معمول طول می کشد در نظر بگیرید.

ra4-5443

ادامه مطلب